سایت همسریابی موقت هلو


سایت معرفی برای ازدواج موقت

رویا معلومه رستوران خودت قلبم ریخت. .. معرفی صیغه موقت من ؟ معرفی برای صیغه موقت آره دیگه، نمی خوای رستورانت رو نشون مون بدی ؟

سایت معرفی برای ازدواج موقت - ازدواج موقت


معرفی برای ازدواج موقت با عکس

سال به سال بیشتر کنه چه برسه معرفی برای ازدواج موقت اینجا خونه بگیرم صدایش شکست و گفت: هلن اگر تو به معرفی صیغه موقت کار نمیدادی با وجود سوء پیشینه اش ما از گرسنگی مرده بودیم قدمی جلو گذاشتم و گفتم: تو لنگ ده میلیونی و من از بچگی لنگ یه خواهر برادر بودم، میگی شبی ده میلیون دخل میزنم ؟

معرفی زن برای صیغه موقت من شعار ندادم

باشه دخل امشب مال تو برو یه خونه اجاره کن ماه به ماهم از حقوقت به خونوادت کمک کن ولی از من می شنوی تنها زندگی نکن.. . معرفی زن برای صیغه موقت من شعار ندادم، من جای تو نیستم درست ولی تو هم هیچ وقت جای من نبودی.. . هوی.. .معرفی برای صیغه موقت؟

نگاهش کردم.. . حالا مدتی از اقامت او در خانه ام می گذشت و او ریز ودرشت زندگ ی ام را می دانست البته با فاکتور گرفتن نام برهان ساریخانی، تنها گفته بودم قبال با کسی رابطه داشتم و معرفی ازدواج موقت نه! با معرفی برای ازدواج موقت لباس خواب سرهمی عروسکی اش جلویم ایستاده بود دوباره رفتی تو فکر اون ؟ آخرم اسمشو بهم نگفتی و بعد نگاهش رویم گشت با پشت برسم به بازویش کوبیدم و گفتم: نه خیر تو فکر توئه چشم چرون بودم که برای چی به خونم راهت دادم چشمانش را تنگ کرد، دست سر شانه هایم گذاشت و مرا عقب برد و روی تختم انداخت و تا جا داشت قلقلکم داد و صدای خنده هایم در معرفی ازدواج موقت پیچیده بود با خواهش و تمنا خواستم که تمامش کند و او خودش را کنارم پرت کرد و طاق باز دراز کشید در حالی که نفس نفس میزدم گفتم: خیلی با معرفی برای ازدواج موقت حرف میزدی ؟

گوش می ایستی ؟ برو اونقدر بلند بلند خوشحالی میکردی همسایه رو به رو هم فهمید به سمتش غلت زدم و گفتم: سو گل یه کاری برام میکنی ؟ به سمتم چرخید و گفت: تو جون بخواه می خوام با رویا و معرفی برای صیغه موقت یه شوخی بکنم کمکم میکنی ؟

راه شماره معرفی خانم برای صیغه موقت را گرفتم

از آرایشگاه که خالص شدم به طرف فرودگاه یعنی آن سر شهر راندم در راه شماره معرفی خانم برای صیغه موقت را گرفتم و گفتم: برات اتاق رزرو کردم فقط من بازم ازت معذرت می خوام خب ؟ وای هلن دیگه حرفشم نزن مگه قراره تو پارک بخوابم ؟ رسیدی هتل بهم پیام بده باشه فعال که تا شب رستورانم بازم ممنون با معرفی زن برای صیغه موقت قرار گذاشته بودیم امشب که رویا و معرفی ازدواج موقت می امدند او به هتل برود و خانه نباشد نقشه ای در سرم داشتم، نمی توانستم معرفی خانم برای صیغه موقت را امشب نشان شان بدهم تا فردا شب! یعنی شب مهمانی! . ..

پرواز ۲۶۷ ماهان هم اکنون به زمین نشست نیم ساعتی طول کشید تا دیدمشان، چمدان ها را تحویل گرفتند و معرفی برای ازدواج موقت برایم دست تکان داد و رویا جوری مرا محکم بغل کرد که استخوان هایم درد گرفت مدام قربان صدقه اش می رفتم و او از دلتنگ ی اشک در چشمانش جمع شده بود بوسه ی معرفی زن برای صیغه موقت میان دو ابرویم نشست و با هم به سمت پارکینگ رفتیم پشت فرمان که قرار گرفتم گفتم: خب کجا بر یم شام بخوریم ؟ رویا معلومه رستوران خودت قلبم ریخت. .. معرفی صیغه موقت من ؟ معرفی برای صیغه موقت آره دیگه، نمی خوای رستورانت رو نشون مون بدی ؟

مطالب مشابه


آخرین مطالب