سایت همسریابی موقت هلو


سایت همسرگزینی بهترین همسر کدام است؟

ورود به سایت همسرگزینی بهترین همسر جلوی هتل ترمز کرد به سمتم چرخید و گفت: می تون ی تا خونه رانندگ ی کنی ؟ بی حرف از ماشین پیاده شدم، سایت همسرگزینی بهترین

سایت همسرگزینی بهترین همسر کدام است؟ - همسرگزینی


سایت همسرگزینی بهترین همسر زیبا

با این سر و وضع بیای مهمونی ؟ نفسم را پر حرص بیرون دادم و پاهایم را از بغلش کشیدم کفشم را پوشیدم و سایت همسرگزینی بهترین همسر گفت: پاشو بشین اینور نمیتونی رانندگی کنی با اینکه زخمها می سوخت و اذیتم میکرد گفتم: ترکش نخوردم که خواستم سوییچ را بردارم که او زودتر سوییچ را چنگ زد و من گفتم: سایت همسرگزینی بهترین همسر میشه پیاده شی ؟ چرا ؟

سایت همسرگزینی بهترین همسر جدید بذارمت

می خوام سایت همسرگزینی بهترین همسر جدید بذارمت برم لب به دندان گرفت و گفت: دلت میاد سگا منو بخورن ؟ پیاده شد، من هم پیاده شدم و خواستم ماشین را دور بزنم که نزدیک شد. پشت به او بودم و او شالم را کنار زد و زمزمه وار گفت: تو هنوز معشوقه منی بی اختیار چشمانم را بستم. نه.. . دیگه نیستم دستش را سایت همسریابی همسرگزینی بهترین همسر کشید، دقیقا روی قلبم گذاشت قلبم از لمس محبوبش ب ی وقفه می کوبید آرام گفت: قلبت هنوز گیر منه سر بالا کشیدم که بوسه ای نثارم کرد داشتم آن لحظه جان می دادم جان می گرفت و عشق می داد.. .

یه کاری میکنم که دیگه گیرت نباشه نزدیک تر شد و گفت: نامردیه موهایم را پشت گوشم فرستادم، آنقدر نرم و ملموس این کار را کرد که انگار بار اول و آخرش بود.. . تو راحت قید ادمایی که دوست داری رو میزنی.. . حداقل با من بیچاره این کارو نکن ساعت نزدیک به چهار صبح بود که در جاده اصلی افتادیم او پشت فرمان بود و سایت همسرگزینی بهترین همسر جدید روی صندلی لمیده و سرم را به شیشه چسبانده بودم چشمم به حاشیه جاده بود که با سرعت رد میشد اختیارم دست خودم نبود و نالیدم پرسیدی برای چی از تهرون رفتم ؟.. .

چون عطرت همه شهرو آلوده کرده بود، دیگه سایت همسرگزینی بهترین همسر شهر موندن نداشت.. . روز افتتاحیه کافه رستورانم منتظر بودم، عین دیوونه ها، منتظر یه دسته گل یه پیام.. . ورود به سایت همسرگزینی بهترین همسر سنگینی نگاهش به من افتاد و من باز ناله کردم ولی نگران نباشا من پولدارم، خیلی پولدارم! مردای این دوره زمونه زن پولدار دوست دارن براشون مهم نیست من قبلا با عشقم بودم، فقط پولم مهمه نگاهش به جلو بود، گوش می داد و هیچ نمی گفت گوش می داد و سایت همسریابی همسرگزینی بهترین همسر را محکم چسبیده بود سوگل میگه کسی از شوهر نکردن نمرده که من بمیرم راست میگه ولی این همه ثروت یه وارث می خواد نمی خواد ؟

انگشتم را روی شیشه کشیدم و گفتم: ولی میشه همه رو وقف کرد، اونجوری دیگه مجبور نیستم هرروز با کسی باشم که فقط برای پولم منو می خواد صدایم به قدری آهسته بود که انگار با خودم صحبت میکنم اما او میشنید می شنید که اخم هایش درهم بود اما هیچ نمی گفت.. . هیچ من سایت همسرگزینی بهترین همسر جدید نمی تونم با کسی باشم چون بی اختیار تو رو تصور میکنم، تک تک سایت همسرگزینی بهترین همسر روزهایی رو که با هم بودیم لبخند زدم تک تک شون رو یادِم.. . بار اولو از همش بهتر یادِم، می ترسیدم.. .

سایت همسریابی همسرگزینی بهترین همسر هم از بر بود.

هی کنار گوشم حرف زدی، حوصله کردی دهانش را مهر سکوت زده بود اما مثل اینکه تمام اینهایی که گفتم را سایت همسریابی همسرگزینی بهترین همسر هم از بر بود. .. ورود به سایت همسرگزینی بهترین همسر جلوی هتل ترمز کرد به سمتم چرخید و گفت: می تون ی تا خونه رانندگ ی کنی ؟ بی حرف از ماشین پیاده شدم، سایت همسرگزینی بهترین همسر جدید هم پیاده شد و من جایش را گرفتم خم شد ساعد لبه ی شیشه گذاشت و چشمانش خیره صورتم شد اندکی ب ی حرف نگاهم کرد و گفت: رفت ی خونه پاتو پانسمان کن

مطالب مشابه


آخرین مطالب